چهارمين نمايشگاه تجهيزات و مواد آزمايشگاهي ساخت ايران

$lead.getData()

خريد تجهيزات آزمايشگاهي ساخت ايران جهت حمايت از شركتهاي دانش بنيان  و فناور حاضر در نمايشگاه.

تفاهم نامه في مابين وزارت متبوع و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در خصوص حمايت از تجاري سازي به پيوست مي باشد.