چهاردهمين نمايشگاه دام و طيور

$lead.getData()

چهاردهمين نمايشگاه دام و طيو  (فرآورده هاي لبني و صنايع وابسته) از تاريخ 11-8  آبان ماه سال جاري در محل دائمي نمايشگاههاي تهران برگزار مي گردد. جهت شركت در اين نمايشگاه مي توانيد به واحد خدمات فناوري و بازاريابي مراجعه نمائيد.