نرم افزار مديريت تجهيزات آزمايشگاهي

$lead.getData()

به اطلاع مي رساند در صورت وجود نرم افزار مديريت تجهيزات آزمايشگاهي در آن موسسه و توانايي ارائه خدمات به ساير مراكز، مشخصات و امكانات موجود در آزمايشگاه را جهت معرفي، روي سايت شبكه آزمايشگاه هاي علمي ايران (شاعا)  ارسال نماييد. جهت كسب اطلاعات بيشتر خانم ها  زالي و مقدم با شماره تلفنهاي 82233560-82233588 پاسخگو خواهند بود.