مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

$lead.getData()

با توجه به مصوبه 8/8/75 شوراي عالي انقلاب فرهنگي  به منظور جلوگيري از فعاليت و سودجويي افراد حقيقي و حقوقي  فاقد مجوز، ارگان ها و نهادها، به سايت  www.yazd.farhang.gov.ir  جهت آگاهي از اطلاعات موسسات فرهنگي هنري داراي مجوز قانوني  از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، براي هر گونه فعاليت فرهنگي هنري مراجعه نماييد.