مراكز رشد اقماري

ليست مراكز رشد شهرستانی پارك علم و فناوري استان يزد

 

مركز رشد فناوري شهرستان اردكان

نام مدير : مهدي ناظمي

شماره تماس: 7241009-0351

 

مركز رشد صنايع فرهنگي (علوم انساني و مديريت)

نام مدير: علي­ اكبر قيومي

شماره تماس: 7258084-0351

 

مركز رشد فناوري شهرستان ابركوه

نام مدير : علي ­اصغر قيومي

شماره تماس : 6822292- 0352

شماره فكس : 6826542-0352

 

مركز رشد فناوري شهرستان تفت

نام مدير : مسعود نيك­ سيرت

شماره تماس: 6224656-0352

شماره فكس: 6224656-0352

 

مركز رشد فناوري شهرستان ميبد

نام مدير: محمد جواد احمدی

شماره تماس : 7771030- 0352

شماره فكس: 7771031-0352

 

مركز رشد فناوري شهرستان بافق

نام مدیر: حمید رضا امیریان

شماره تماس: 4224848-0352

 

مركز رشد فناوري شهرستان مهريز

نام مدير: عليرضا رخشان

شماره تماس: 1-5232380-0352

 

مركز رشد فناوري شهرستان خاتم

نام مدير:  حسين حيدري

شماره تماس: 5720744-0352

شماره فكس: 5720745-0352