لزوم بكارگيري روبات در صنعت برق

$lead.getData()

با توجه به لزوم بكارگيري روبات در صنعت برق  به پيوست پيش نويس RFD  روبات " شستشو چراغ هاي روشنايي معابر و رنگ آميزي پايه هاي آن" توسط كميته تخصصي روباتيك صنعت برق تهيه گرديده است. در صورت تمايل طراحي و ساخت روبات پروپوزال  پيشنهادي خود را جهت اخذ مجوز اجرايي پروژه تحقيقاتي به شركت توزيع نيروي برق استان يزد ارسال نمائيد.