فراخوان مقاله در دومين كنفرانس آلودگي نوري و مديريت مصرف

$lead.getData()

شركت توزيع نيروي برق استان يزد در نظر دارد دومين كنفرانس آلودگي نوري و  مديريت مصرف برق  را برگزار نمايد. علاقمندان مي توانند آثار خود را در چارچوب محورهاي ذكر شده طبق فرمت فراخوان مقاله پيوست حداكثر تا 15 آبان سال جاري به نشاني mmasraf@yed.co.ir  ارسال نمائيد.