فراخوان شناسايي و انتخاب مشاور


شركت شهركهاي صنعتي استان يزد در نظر دارد به منظور طراحي و پياده سازي وب سايت خوشه سنگ استان يزد از طريق استعلام نسبت به انتخاب مشاور واجد شرايط اقدام نمايد. شركت هاي داراي شرايط پيوست تا قبل از پايان وقت اداري سه شنبه 25/1/1394 مي توانند جهت دريافت فرم استعلام به واحد كارپردازي  شركت شهركهاي صنعتي مراجعه نمايند.