فراخوان انتخاب شركت فناور برگزيده سال 1393

$lead.getData()

در مراسم تقدير از پژوهشگران و فناوران برتر در محل دانشگاه يزد در هفته پژوهش، از سه نفر شركت فناور برتر توسط استاندار محترم تقدير به عمل خواهد آمد. به اين منظور از كليه شركت هاي فناور محترم دعوت به عمل مي آيد جهت حضور در طرح انتخاب شركت فناور برگزيده سال 1393  به  وب سايت  www.ystp.ac.ir  مراجعه نمائيد.