فراخوان ارائه پيشنهاد اولويت پژوهشي سال 1395

$lead.getData()

شركت توزيع نيروي برق استان يزد همه ساله با همكاري مراكز علمي پژوهشي  اقدام به جمع آوري عناوين پيشنهادي اولويت هاي تحقيقاتي از معضلات و موضوعات مورد نياز شركت مي نمايد. جهت  اطلاع از محور و زير محور اولويت تحقيقاتي به  فرم دو صفحه اي  پيوست مراجعه شود.