شرايط وام كمك فن آفريني


پارك به منظور حمايت از طرح­ هاي فناوري شركت هاي مستقر در مراكز رشد، تسهيلات تحت عنوان كمك فن آفريني به اين شركت­ها اختصاص مي­دهد.

شرايط  تسهيلات به شرح ذیل مي­باشد:

نوع شركت: شركت هاي مستقر در مرحله رشد مراكز رشد و تاکنون از تسهیلات کمک فن­
آفرینی استفاده نکرده باشند.

سقف وام درخواستي : 300 ميليون ريال

كارمزد: 4%

بازپرداخت: 6 ماه تنفس ، 18 ماه باز پرداخت

دريافت فرم: سايت فن بازار-fanbazar.ystp.ac.ir

آخرين مهلت ارسال فرم ها : 15/7/93

زمان برگزاری جلسه اول: اوايل آبان ماه 93

زمان برگزاری جلسه دوم اوايل اسفند ماه 93