دومين كنفرانس ملي مهندسي عمران، معماري وتوسعه پايدار...

$lead.getData()

دانشگاه پيام نور يزد در آذر ماه سال جاري  برگزار مي نمايد. اميد است تا با همكاري شما بتوان بستري مناسب جهت برگزاري هر چه بهتر اين كنفرانس و ارائه آثار تحقيقاتي محققين فراهم كرد. پوستر كنفرانس