دومين كنفرانس اقتصاد شهر هوشمند

$lead.getData()

جهت اطلاع از دومين كنفرانس اقتصاد شهر هوشمند فايل پيوست را مشاهده نمائيد.