تفاهم نامه همكاري با صندوق حمايت از تحقيقات وتوسعه صنايع الكترونيك

$lead.getData()

جهت آگاهي و بهره برداري در زمينه هاي مشترك حوزه فناوري  تفاهم نامه پيوست را مشاهده فرمائيد.