برگزاري پانل تخصصي در تاريخ 25-26 آذر سال جاري

$lead.getData()

با توجه به همكاري پارك علم و فناوري يزد با انجمن مديريت فناوري ايران در طراحي و برگزاري پانل تخصصي  با عنوان پارك هاي علم و فناوري در ايران: نقش ها، مزايا و چالش ها  در پنجمين  كنفرانس بين المللي مديريت فناوري در صورت تمايل نسبت به حضور در اين كنفرانس مشخصات خود را در اسرع وقت به واحد طرح و برنامه ارسال نمائيد.