اولین خبرنامه بیماریهای غیرواگیر ...

$lead.getData()

جهت مطالعه خبرنامه به فایل پیوست مراجعه نمائید.