اولين كنگره ملي نقش و واكاوي قوانين و مقررات در حوزه پدافند غير عامل

$lead.getData()

جهت آگاهي از محورهاي كنگره و ثبت نام و ارسال مقالات در مهلت مقرر  به فايل پيوست مراجعه شود.