ارسال مقاله براي همايش صنعت سيمان

$lead.getData()

 با توجه به تمديد مهلت ارسال مقاله براي همايش صنعت سيمان و افق پيش رو تا تاريخ 10 مهر سال جاري  مي توانيد چكيده مبسوط مقاله را ارسال نمائيد. جهت تكميل اطلاعات به فايل پيوست مراجعه شود.