اجراي پروژه تور مجازي پاركهاي علم و فناوري

$lead.getData()

دفتر برنامه ريزي امور فناوري در نظر دارد پروژه اي تحت عنوان تور مجازي پارك هاي علم  و فناوري با هدف معرفي پاركهاي علم و فناوري و محصولات شركتهاي مستقر در آن را اجرا نمايد.شركتهاي توانمند نرم افزاري مستقر در پارك يزد مي توانند پروپوزال  و رزومه كاري خود (شامل پروژه هاي مشابه  انجام شده) در پاكت دربسته حداكثر تا تاريخ 22/10/94 به  دفتر برنامه ريزي امور فناوري ارسال نمايند.